close
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.

44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel : 0-2657-9000
Fax : 0-2657-9111
SET Member No. 7
www.cimbsecurities.co.th