TH EN
banner
home > ชมรม > ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ > คณะกรรมการชมรม/ที่ปรึกษา
คณะกรรมการชมรม
คุณกฤษณา หลิ่ว
คุณกฤษณา หลิ่ว
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
บล.โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: 0-2638-5700
 
คุณศรัญญา หลากสุขถม
คุณศรัญญา หลากสุขถม
รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: 0-2658-8700
 
คุณสุปวาสา  สุวรรณรัต
คุณสุปวาสา สุวรรณรัต
กรรมการและเหรัญญิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2217-8711
 
คุณอัญชนา ไกรสอาด
คุณอัญชนา ไกรสอาด
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บล. ทิสโก้ จก.
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 0-2633-6671
 
คุณทอมมี่ นนท์อาสา
คุณทอมมี่ นนท์อาสา
กรรมการ
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 0-2635-1700 ต่อ 611
 
 
คุณกุลนดา  รุจจนเวท
คุณกุลนดา รุจจนเวท
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บล. ทรีนีตี้ จก.
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: 0-2670-9100 ต่อ 603
 
คุณปรารถนา  เมฆเกรียงไกร
คุณปรารถนา เมฆเกรียงไกร
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บล. โกลเบล็ก จก. 
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั่นเพลส  ชั้น 8, 12
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2672-5999 ต่อ 2510
 
คุณอารีวรรณ  ยางทัด
คุณอารีวรรณ ยางทัด
กรรมการ
ผู้อำนวยการ 
บล. ภัทร จก. (มหาชน) 
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 0-2305-9391
 
คุณญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการและเลขาธิการ
เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
Tel: 0-2264-0909
 
TOP