TH EN
banner
ประวัติชมรม ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
รูปแบบ
จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของชมรมซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชมรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ โดยชมรมได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ประสบการณ์และวิธีการเกี่ยวกับงาน ดูแลการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิก
3. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะความรู้ เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ของงานการดูแลการ ปฏิบัติงานของสมาชิกให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
4. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือกันระหว่าง สมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
5. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เพื่อเผยแพร่การศึกษาวิจัยกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ สมาชิกและผู้ที่สนใจ

 

 

สมาชิก

สมาชิกชมรมฯ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทหรือสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท หรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 57 บริษัท ประกอบด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ 43 บริษัท   
ธนาคาร 10 แห่ง
อื่นๆ  4 บริษัท

 

 

คณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไม่เกิน 3 ท่าน และคณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้อีกไม่เกิน 5 ท่านและเชิญผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระคราวละ 1 ปี

 

 

การบริหารชมรม
ผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็นประธานหรือกรรมการของชมรมจะต้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ระดับสูงในฝ่ายกำกับของบริษัทสมาชิกชมรม โดยคณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

 

 

TOP