TH EN
banner
home > ชมรม > ชมรมวาณิชธนกิจ > ข่าวชมรม > New! การปรับปรุงคณสมบัติผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
New! การปรับปรุงคณสมบัติผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
15 Nov 2019

ตามที่ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มีการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินเป็นประจำทุกปี โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนั้น

เพื่อให้ผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมฯ จึงได้ปรับปรุงคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้


1. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน (ไม่จำกัดสายงาน) ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

2. ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินให้ครบถ้วนทุกวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่เป็นบุคลากรของบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจซึ่งสามารถเลือกที่จะเข้าอบรมทั้งหลักสูตร หรือเข้ารับการอบรมบางวิชา หรือไม่เข้ารับการอบรมก็ได้ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสอบ โปรดคลิ๊ก

 

new inner
back
news 22 Nov 2019 New! การปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ news 15 Nov 2019 New! การปรับปรุงคณสมบัติผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน news 26 Dec 2017 ลงทะเบียนสมัครอบรม/ทดสอบ news 26 Dec 2017 ข้อมูลบริษัทสมาชิก (สำหรับผู้แทนสมาชิกเท่านั้น) news 12 Jan 2018 คู่มือการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินฉบับใหม่ news 10 Feb 2015 การปรับปรุงช่วงระยะเวลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (refresher course) news 08 May 2015 การกำหนดวิชาบังคับสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
TOP