TH EN
banner
home > ชมรม > ชมรมวาณิชธนกิจ > ข่าวชมรม > New! การปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ
New! การปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ
22 Nov 2019

ชมรมวาณิชธนกิจได้ปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง เพิ่มเติมข้อความต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

- ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ

- ดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา

new inner
back
news 22 Nov 2019 New! การปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ news 15 Nov 2019 New! การปรับปรุงคณสมบัติผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน news 26 Dec 2017 ลงทะเบียนสมัครอบรม/ทดสอบ news 26 Dec 2017 ข้อมูลบริษัทสมาชิก (สำหรับผู้แทนสมาชิกเท่านั้น) news 12 Jan 2018 คู่มือการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินฉบับใหม่ news 10 Feb 2015 การปรับปรุงช่วงระยะเวลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (refresher course) news 08 May 2015 การกำหนดวิชาบังคับสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
TOP