TH EN
banner
home > ชมรม > ชมรมวาณิชธนกิจ > ข่าวชมรม > การกำหนดวิชาบังคับสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
การกำหนดวิชาบังคับสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
08 May 2015

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้กำหนดหลักสูตรอบรมวิชาบังคับเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ตามประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) ซึ่งกำหนดให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินทุกราย รวมทั้ง ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับดังนี้

                 1.  ผู้ผ่านการทดสอบฯ และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher Course ยังไม่ครบ 12 ชั่วโมง ต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้งภายในปี 2558 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนับเป็นชั่วโมงสะสมสำหรับหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ได้จำนวน 3 ชั่วโมงจากจำนวน 12 ชั่วโมง

                 2.  ผู้ผ่านการทดสอบฯ และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher Course ครบ 12 ชั่วโมงแล้ว ต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับดังกล่าวภายในปี 2558 ด้วย โดยชมรมฯ จะนำชั่วโมงการเข้ารับการอบรมดังกล่าวไปสะสมในรอบ 2 ปีถัดไป

                 3.  ผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการอบรมวิชาบังคับดังกล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบ (โดยให้ถือวันที่ออกประกาศนียบัตรเป็นเกณฑ์ในการนับ)

               ชมรมวาณิชธนกิจได้จัดอบรมวิชาบังคับเรื่อง ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในที่ดีในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่จะยื่นคำขออนุญาตในการเสนอขายหลักทรัพย์  พร้อมทั้งกรณีศึกษา อันจะส่งผลให้การกลั่นกรองบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดการดังนี้

รอบที่ 1 
วันรับสมัครเข้ารับการอบรม   25 - 29 พฤษภาคม 2558 (08.30 - 17.00 น.)

วันเข้ารับการอบรม              24 มิถุนายน 2558  (13.30 - 17.00 น.)

สถานที่จัดอบรม                ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

รอบที่ 2 

วันรับสมัครเข้ารับการอบรม  7 - 11 กันยายน 2558 (08.30 - 17.00 น.)

วันเข้ารับการอบรม             1 ตุลาคม 2558 (13.30 - 17.00 น.)

สถานที่จัดอบรม                ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

                         (การอบรมทั้ง 2 รอบมีเนื้อหาเหมือนกัน)

                ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

                 1. เขียนเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวาณิชธนกิจ ระบุวันที่ในเช็คภายในวันที่นำมาสมัคร และให้ผู้แทนนำมาชำระพร้อมใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร หรือ

                 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4) เลขที่บัญชี 718-2-18138-7 พร้อมทั้งส่งใบนำฝาก ใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร มายังชมรมวาณิชธนกิจทาง E-mail : pornsilp@asco.or.th หรือทางโทรสาร 0-2661-8506 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัครินทร์ ทองอินทร์ หรือคุณพรศิลป์ ทองสิน โทรศัพท์ 0-2264-0909 ต่อ 125, 124

(อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 2,675 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))

ประกาศกำหนดวิชาบังคับ / ใบสมัครอบรม กำหนดการอบรม / วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เผนที่สถานที่อบรม (ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค)

new inner
TOP