แนวทางการเข้าหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น