จรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง

ชมรมวาณิชธนกิจได้ปรับปรุงจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน และแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง การต่อต้านคอร์รัปชั่น 

Download จรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง - ฉบับภาษาไทย 

Download จรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง - ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

Download แนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง - ฉบับภาษาไทย

Download แนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง - ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ