New! สมมติฐานการคำนวณ Implied Volatility ของ DW และ Historical Volatility ของหุ้นอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบราคา DW