New! ตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญฉบับปรับปรุง

ชมรมวาณิชธนกิจได้ปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง เพิ่มเติมข้อความต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

- ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ 

- ดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคลสหรัฐอเมริกา