ตัวอย่างข้อความสื่อสารให้ลูกค้าทราบในหลักการ Pending Settlement และค่าปรับกรณีผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ได้จัดทำตัวอย่างข้อความสื่อสารให้ลูกค้าทราบในเรื่อง ตัวอย่างข้อความสื่อสารให้ลูกค้าทราบในหลักการ Pending Settlement และค่าปรับกรณีผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์  Download  เพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม