อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันและอัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าของ RSS3 Futures และ RSS3D Futures (23 มีนาคม 2560)

ประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันและอัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้าของ RSS3 Futures และ RSS3D Futures เพื่อให้บริษัทสมาชิกถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 Download