อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันของ Gold Online Futures (5 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันของ Gold Online Futures  เพื่อให้บริษัทสมาชิกถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  Download