อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (5 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  เพื่อให้บริษัทสมาชิกถือเป็นแนวทางการปกิบัติงานโดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 Download