close
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.

130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 2  ชั้น 2,3
และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02-841-9000
โทรสาร : 02-657-9296

SET Member No. 7
www.cimbsecurities.co.th