close
บล. ทรีนีตี้ จก.

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23
ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-343-9500, 02-088-9100
โทรสาร : 02-088-9399

SET Member No. 22
www.trinitythai.com