close
บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2659-7000
โทรสาร : 0-2658-5699

SET Member No. 29
www.krungsrisecurities.com