close
บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ จก.

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 อาคาร 1 ชั้น 2
อาคาร 3 ชั้น 2 และ 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-949-1999
โทรสาร : 02-949-1001

SET Member No. 23
www.innovestx.co.th