close
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.

93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-613-5700
โทรสาร : -

SET Member No. 49
www.ubs.com