close
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-659-8000
โทรสาร : 02-659-8163

SET Member No. 26
www.u-trade.co.th