close
บล. ไอร่า จก. (มหาชน)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ ชั้น 20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-080-2888
โทรสาร : 02-160-5400

SET Member No. 48
www.aira.co.th