TH EN
home > ชมรม > ชมรมวาณิชธนกิจ > คณะกรรมการชมรม/ที่ปรึกษา
คณะกรรมการชมรม
คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์
คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 ดิออฟฟิศเศส
แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 0-2646-9978
คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข
คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน 
สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 
ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9309
คุณประเสริฐ ดีจงกิจ
คุณประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการและเหรัญญิก
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถ.สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2626-4243 , 0-2231-4186

คุณกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์
คุณกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
Head, Investment Banking TH
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
44 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2638-8580

คุณกำพล ทรวงบูรณกุล
คุณกำพล ทรวงบูรณกุล

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการอาวุโส วาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 501 ชั้น 14
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ :  0-2680-5150

คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล
คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย
ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0-2696-0162
 

คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์
คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-658-8888
 

คุณพัชร เนตรสุวรรณ
คุณพัชร เนตรสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการบริหาร  
บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด
66/22 ซอยลาดพร้าว 80
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310 
 

คุณยอดฤดี สันตติกุล
คุณยอดฤดี สันตติกุล

กรรมการ
กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 11  
ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4037

คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 และ
52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 0-2648-1180 

คุณวรนันท์ ถาวรนันท์
คุณวรนันท์ ถาวรนันท์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
บล. คิงส์ฟอร์ด จก. (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2033-6174

คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช
คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช

กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
888/151 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-4447

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
ชั้น 10 ห้อง 1011-1012 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2264-5678

คุณสรวิศ ไกรฤกษ์
คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29  
ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1440

คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

กรรมการและเลขาธิการ
เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0909

ที่ปรึกษาชมรม
คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ
คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 
ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9111, 0-2694-9111

คุณรุทร เชาวนะกวี
คุณรุทร เชาวนะกวี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ :  0-2264-0777 

คุณคมกฤช เกียรติดุริยกุล
คุณคมกฤช เกียรติดุริยกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Director / Partner
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลซ ชั้น 5
และ ชั้น 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :  0-2636-2000
 

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์
คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เลขาธิการและผู้อำนวยการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2009-9191

คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล
คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
19 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 3 ชั้น 20-21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :  0-2949-1000

คุณชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
คุณชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ สายงานจัดการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :  0-2673-3920

คุณธาดา พฤฒิธาดา
คุณธาดา พฤฒิธาดา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
900 อาคารต้นสน ชั้น 10 โซน A ชั้น D
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0-2257-0357 ต่อ 100

TOP