TH EN
home > ชมรม > ชมรมวาณิชธนกิจ > ประวัติชมรม
ประวัติชมรม ชมรมวาณิชธนกิจ

รูปแบบ

จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของชมรมซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชมรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539

 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ
3. เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจ
4. กำกับดูแลสมาชิกของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางชมรมได้กำหนดขึ้น
5. ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจวาณิชธนกิจ รวมทั้งการประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ
6. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจวาณิชธนกิจ

 

สมาชิก

สมาชิกชมรมฯได้แก่ บริษัทที่ได้รับได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน หรือที่ปรึกษาด้านการบัญชี  ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 77 บริษัท ประกอบด้วย

  • บริษัทหลักทรัพย์    34         บริษัท
  • ธนาคาร                   9        แห่ง
  • บริษัทที่ปรึกษาฯ     34         บริษัท

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการชมรมมีจำนวนไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย
1. ประธานที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมสมาชิกจำนวน 1 คน
2. 
ตัวแทนจากบริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 8 คน
3. ตัวแทนจากบริษัทที่มิใช่สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 5 คน โดยอย่างน้อย 1 ใน 5 คนนั้นเป็นกรรมการที่เสนอและเลือกตั้งโดยบริษัทสมาชิกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
4. กรรมการโดยตำแหน่งอีก 1 คน คือ กรรมการผู้อำนวยการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 

คณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจะประกอบด้วย กรรมการจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น รวมทั้งตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องอีกไม่เกิน 6 คน โดยมีวาระคราวละ 1 ปี

 

การบริหารชมรม

ผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็นประธานหรือกรรมการของชมรมจะต้องมีตำแหน่งเป็น  ผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทสมาชิกชมรม โดยคณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

TOP