ตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญฉบับปรับปรุง (ฉบับยกเลิก)