สมมติฐานการคำนวณ Implied Volatility ของ DW และ Historical Volatility ของ 1) หุ้นอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบราคา DW 2) หุ้นอ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรรัพย์ต่างประเทศ เพื่อการเปรียบเทียบราคา DW

ดาวน์โหลดสมมติฐานการคำนวณ Implied Volatility ของ DW และ Historical Volatility ของหุ้นอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบราคา DW ได้ที่ http://www.asco.or.th/uploads/upfiles/files/Assumption_27_09_2018(2).pdf