คู่มือการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (ฉบับใหม่)