ร่างหนังสือยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งก่อน