ร่างหนังสือยินยอมของ issuer ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อมูลที่พบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ FA เพื่อประกอบการทำ due diligence