ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน