หลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ฉบับปรับปรุง