ร่างข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์


ชมรมวาณิชธนกิจได้จัดทำร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อให้บริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจนำไปใช้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทสมาชิกที่สนใจใช้ร่างข้อกำหนดสิทธิฯ โปรดติดต่อไปยังชมรมวาณิชธนกิจที่โทรศัพท์หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 125