คุณสมบัติของสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย