ตัวอย่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ (plain vanilla) (ฉบับยกเลิก)

ดาวน์โหลดหนังสือนำส่งตัวอย่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ (plain vanilla) โปรดคลิ๊ก (ฉบับยกเลิก)


ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฯ โปรดคลิ๊ก (ฉบับยกเลิก)