New! ตัวอย่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร