หลักเกณฑ์การอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ฉบับปรับปรุง

ชมรมฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresher Course และยกเลิกประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง การปรับปรุงช่วงระยะเวลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุง ดังนี้

1. การกำหนดให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเข้ารับการอบรม Refresher Course ภายในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี นับแต่วันที่ผ่านการทดสอบ โดยให้เริ่มนับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป ซึ่งผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากการผ่านการทดสอบหรือได้รับหนังสือรับรองจากการผ่านการอบรม Refresher Course ก่อนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือ 30 มิถุนายน 2567 สามารถเข้ารับการอบรม Refresher Course ได้จนถึงภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่หนังสือรับรองจะสิ้นสุดอายุ

2.  การเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนอกจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เสนอการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยหากชมรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนับเป็นชั่วโมง Refresher Course ได้ ก็จะประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ผ่านการทดสอบต่อไป

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การอบรม Refresher Course โปรดคลิ๊ก