ตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญฉบับปรับปรุง - ฉบับยกเลิก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานฯ) ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำใบจองซื้อหลักทรัพย์ให้มีขนาดตัวอักษรและรูปแบบที่เหมาะสม อ่านได้ง่าย และชัดเจน เช่น ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK อักษรขนาด 16 พอยท์ เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.จต. (ว) 62/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำใบจองซื้อหลักทรัพย์ให้มีขนาดตัวอักษรและรูปแบบที่เหมาะสม)

ต่อมาชมรมวาณิชธนกิจ (ชมรมฯ) ได้สอบถามไปยังสำนักงานฯ เกี่ยวกับการปรับลดขนาดตัวอักษรในใบจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น 14 พอยท์ โดยสำนักงานฯ แจ้งว่า ขอความร่วมมือให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์ หรือหากประสงค์จะใช้ตัวอักษรรูปแบบอื่น ขอให้ตัวอักษรมีขนาดไม่แตกต่างจากขนาด 16 พอยท์ของตัวอักษร TH Sarabun PSK 

ชมรมฯ จึงได้ปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์ เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
 

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ โปรดคลิก