ตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตามที่ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้หารือร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมฯ) เกี่ยวกับการจัดทำตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทำเอกสารดังกล่าว

ชมรมฯ ร่วมกับบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้จัดทำตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ สมาชิกชมรมฯ สามารถดาวน์โหลดร่างข้อกำหนดสิทธิฯ ได้ที่เมนู "ข้อมูลสำหรับสมาชิก"