อัตราค่าบำรุงประจำปี 2556
 
ประกาศคณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงประจำปี 2556 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ