TH EN
banner
home > เกี่ยวกับสมาคม > คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

นายกสมาคม
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์  : 0-2618-1100
โทรสาร    : 0-2618-1001

นายชาญชัย กงทองลักษณ์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์

กรรมการ / อุปนายก
กรรมการอำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26 ,
29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 0-2343-9500
โทรสาร   : 0-2670-9184

นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จำกัด
130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3 และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 0-2841-9000
โทรสาร   : 0-2657-9296

นางเบญจวรรณ พูลสวัสดิ์ แวนไดน์
นางเบญจวรรณ พูลสวัสดิ์ แวนไดน์

กรรมการ
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี 
(ประเทศไทย) จำกัด  
87/2 อาคารซี.อาร์.ซีทาวเวอร์ออลซีซั่นเพลส  
ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 0-2694-7999
โทรสาร   : 0-2694-7878

นายธิติ ตันติกุลานันท์
นายธิติ ตันติกุลานันท์

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 0-2470-3410
โทรสาร   : 0-2470-2216 

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  : 0-2633-6999
โทรสาร   : 0-2633-6490

นายประกฤต ธัญวลัย
นายประกฤต ธัญวลัย

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วิง ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 02-088-8188
โทรสาร.02-088-8189

นายศุภโชค  ศุภบัณฑิต
นายศุภโชค ศุภบัณฑิต

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9000
โทรสาร : 0-2693-2535

นายเผดิมภพ  สงเคราะห์
นายเผดิมภพ สงเคราะห์

กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : . 02-009-8888 
โทรสาร : 02-009-8889                              

นางสาวณพาพร  โอวสุวรรณกุล
นางสาวณพาพร โอวสุวรรณกุล

กรรมการ
กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
ห้องเลขที่ 2701-2707ชั้น 27อาคารแอทธินีทาวเวอร์
63  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-614-6000
โทรสาร :  02-614-6362                                     

นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ

กรรมการสมทบ
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9000
โทรสาร : 0-2693-2535

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  : 0-2264-0909
โทรสาร   : 0-2661-8505

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายสุเทพ พีตกานนท์

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 0-2638-5000
โทรสาร : 0-2081-2001

นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายยุทธ วรฉัตรธาร

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  : 0-2264-0909
โทรสาร   : 0-2661-8505

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
ชั้น 25-26 , 29 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 0-2343-9500
โทรสาร   : 0-2670-9184

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-779-9119
โทรสาร :   -

นายโยธิน อารี
นายโยธิน อารี

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ

คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  : 0-2264-0909
โทรสาร   : 0-2661-8505

นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  : 0-2264-0909
โทรสาร   : 0-2661-8505

TOP