TH EN
banner
home > เกี่ยวกับสมาคม > คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

นายกสมาคม
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์  : 02-618-1100
โทรสาร    : 02-618-1001

นางเบญจวรรณ พูลสวัสดิ์ แวนไดน์
นางเบญจวรรณ พูลสวัสดิ์ แวนไดน์

กรรมการ
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี 
(ประเทศไทย) จำกัด  
87/2 อาคารซี.อาร์.ซีทาวเวอร์ออลซีซั่นเพลส  
ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 02-694-7999
โทรสาร   : 02-694-7878

นายธิติ ตันติกุลานันท์
นายธิติ ตันติกุลานันท์

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 02-470-3410
โทรสาร   : 02-470-2216 

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  : 02-633-6999
โทรสาร   : 02-633-6490

นายประกฤต ธัญวลัย
นายประกฤต ธัญวลัย

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วิง ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 02-088-8188
โทรสาร.02-088-8189

นายศุภโชค  ศุภบัณฑิต
นายศุภโชค ศุภบัณฑิต

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-305-9000
โทรสาร : 02-693-2535

หม่อมหลวง ทองมกุฎ  ทองใหญ่
หม่อมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ่

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16  ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท์ : 02-695-5000
โทรสาร : 02-631-1707
 

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  : 02-264-0909
โทรสาร   : 02-661-8505

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายยุทธ วรฉัตรธาร

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  : 02-264-0909
โทรสาร   : 02-661-8505

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
ชั้น 25-26 , 29 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 02-343-9500
โทรสาร   : 02-670-9184

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-779-9119
โทรสาร :   -

นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล

ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จำกัด
130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3 และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 02-841-9000
โทรสาร   : 02-657-9296

นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  : 02-264-0909
โทรสาร   : 02-661-8505

นายนรเชษฐ์  แสงรุจิ
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ

กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 9, 12A-18, 20
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-305-9000
โทรสาร : 02-693-2535

TOP