TH EN
banner
home > เกี่ยวกับสมาคม > ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคม

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้มีการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2516 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมไทยเงินทุนและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์" ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์" ในปี 2519 หลังจากนั้นในปี 2524 สมาชิกบางส่วนได้ขอลาออกเพื่อก่อตั้งสมาคมการค้าที่มีรูปแบบเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์" ในปี 2535 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์จึงได้ยื่นขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์สมาคมแรกในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า "สมาคมบริษัทหลักทรัพย์" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ 1/2535 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื่อส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของวงการธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเพื่อการพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานทางการในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย  ต่อมาในปี 2554 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” (Association of Thai Securities Companies) สมาคมได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ในปัจจุบันสมาคมได้มีสายงานหลัก 3 สายงาน ได้แก่ สายงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันฝึกอบรม และสายงานกำกับดูแลสมาชิก 

สมาคมได้เข้าไปมีบทบาทในการก่อตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกโดยต่อเนื่อง  ในปี 2537 สมาคมได้ก่อตั้ง สถาบันฝึกอบรม (ASCO Training Institute) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนโดยได้มุ่งเน้นในการจัดฝึกอบรมและทดสอบเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้ง ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Dealers Club) ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางในการสร้างระบบมาตรฐานของการประกอบธุรกิจการค้าตราสารหนี้ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตลาดเงินของประเทศโดยรวมต่อไปในอนาคต ในปี 2538 เพื่อเป็นการขยายตลาดทุนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สมาคมได้จัดตั้ง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ (Bangkok Stock Dealing Center) ขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น (อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านภาษี capital gain ทำให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพต้องปิดการดำเนินงานเมื่อปี 2542) และต่อมาในปี 2539 ก็ได้มีการจัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC Securities Limited) ขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย  ในปี 2547 สมาคมได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้ง “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยมีการสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ยุติธรรม ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ  และในปี 2555 สมาคมได้เพิ่มหน่วยงาน “กำกับดูแลสมาชิก” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกให้ประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ประสานงานแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและให้ความเห็นต่อกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ และในปี 2559 ก็ได้เพิ่มหน่วยงาน “วิชาการ” เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม ศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงเผยแพร่งานวิชาการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ 

นอกจากนี้ สมาคมยังได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงระดับการปฏิบัติงานในสายงานด้าน ต่างๆของบริษัทสมาชิกโดยได้จัดตั้ง ชมรมวาณิชธนกิจ (Investment Banking Club) ขึ้นในเดือนธันวาคม 2539 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจโดยรวมทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ และเพื่อการศึกษาแสวงหาแนวทางของการพัฒนาธุรกิจในตลาดแรก (Primary market) ในปี 2540 ได้จัดตั้ง ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Club) เพื่อให้การกำกับการดูแลการปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพย์พัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพไปสู่มาตรฐานสากล ในปี 2542 สมาคมได้ก่อตั้ง ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Club) ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกำลังก้าวไปสู่แนวทางการ ประกอบธุรกิจในเชิง E-Commerce เพื่อร่วมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพให้แก่ตลาดทุนและระบบ เศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไป

ในปี 2548 สมาคมได้จัดตั้ง ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (Back Office Operation Club) ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่การศึกษา วิจัย กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์ และวิธีการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2548 ได้จัดตั้ง ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Industry Club) ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วง หน้า และในปี 2555 ได้จัดตั้ง ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ (Human Resources Club) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์  วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมทั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ผลการวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิก


 

 

 

TOP