TH EN
banner
home ศูนย์ข้อมูล > ผู้แนะนำลูกค้า

ประกาศ IBA

· ประกาศ เรื่อง การปฏฺิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า

· วิธีปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า


ข้อมูลการอบรบและทดสอบ

· หลักสูตรอบรมผู้แนะนำลูกค้า

· ดาวน์โหลดเนื้อหาประกอบการอบรมและทดสอบ

ดูรายละเอียดการสมัครอบรม และทดสอบเพิ่มเติม  >>คลิกที่นี่<<

 

ข้อมูลหลักสูตรต่อใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า

(สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนโดยใช้หนังสือรับรองผ่านหลักสูตรอบรมทบทวนของผู้แนะนำลูกค้า​)

ผู้แนะนำลูกค้า (IBA) สามารถเลือกเข้ารับการอบรม ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ หรือหมวดกฏระเบียบ
ที่อยู่ใน Refresher Course เป็นเวลาจำนวน 3 ชั่วโมง หรืออบรมคอร์สต่อายุใบอนุญาต IBA ในระบบ E-Learning

ดูรายละเอียดการสมัครอบรม และทดสอบเพิ่มเติม (ระบบ E-Learning)  >>คลิกที่นี่<< 

 

ผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent)

“ผู้แนะนำลูกค้า” คืออะไร

         ผู้แนะนำลูกค้า คือ ผู้ที่แนะนำลูกค้าหรือรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า

         ลูกค้า หมายถึง บุคคลทั่วไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยามสานักงาน ก.ล.ต.

 ใครเป็น“ผู้แนะนำลูกค้า”ได้บ้าง

 1. ธนาคารพาณิชย์
 2. บริษัทประกันภัย
 3. บริษัทประกันชีวิต
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 5. บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 6. พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุน
 7. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent) กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

         หมายเหตุ พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า ผู้รับทรัพย์สิน จัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ไม่สามารถเป็นผู้แนะนำลูกค้าได้ 

“ผู้แนะนำลูกค้า” มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง

 1. แนะนำรายชื่อลูกค้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์
 2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ไม่ว่ากระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม
 3. แจกและรวบรวมเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
 4. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
 5. ประเมินข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นให้เป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนด

ค่าตอบแทน

      1. ค่าตอบแทนครั้งแรก (Up-Front-Fee)

 • ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อลูกค้าหนึ่งรายที่บริษัทหลักทรัพย์ได้อนุมัติให้เปิดบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายของลูกค้ารายนั้นต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทหลักทรัพย์จ่าย

      2. ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee)

 • ปีที่ 1 จ่ายในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
 • ตั้งแต่ปีที่ 2 จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

      ข้อยกเว้น

 • กรณีธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพนักงานประจำซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้จ่ายได้ไม่เกิน 2 ปี
 • กรณีผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทน (Retaining Fee) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้แนะนำลูกค้า ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือพ้นสภาพการเป็นผู้แนะนำลูกค้า
 • กรณีบัญชีลูกค้าที่ผู้แนะนำลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมแนะนำมาไม่มีรายการเคลื่อนไหว (Inactive) มากกว่า 2 ปี บริษัทหลักทรัพย์อาจพิจารณายกเลิกหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) สำหรับบัญชีลูกค้ารายนั้นๆได้
 • ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้รับ จะต้องไม่เกินอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่กำหนดไว้ตามประกาศสมาคม

สิ่งที่ต้องกระทำสำหรับผู้แนะนำลูกค้า

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
 2. รักษาความลับของลูกค้า
 3. แนะนำลูกค้าตามหลักวิชาการ
 4. ดำเนินการตามจริยธรรมและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 5. ต้องพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าว่ามีความสามารถลงทุน
 6. กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด
 7. ในกรณีที่ข้อมูลของผู้แนะนำลูกค้ารายใดมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้แนะนำลูกค้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสมาคมตามแบบที่สมาคมกำหนดภายใน 15 วัน

สิ่งที่ห้ามกระทำสำหรับผู้แนะนำลูกค้า

 1. เบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
 2. จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นให้แก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการลงทุน ซึ่งมิได้เป็นไปตามการให้บริการโดยปกติ
 3. กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
 4. เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า
 5. เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากลูกค้า
 6. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน
 7. ทำสัญญาหรือหนังสือใดๆ กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำลูกค้า
 8. รับรองผลตอบแทนจากการลงทุนกับลูกค้า
 9. รับประกันความเสียหาย หรือผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุน
 10. แนะนำลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียน
 11. กระทำการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคม
 12. ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า 

      *อายุการขึ้นทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาสองปี

การสมัครอบรมและทดสอบ หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า

 1. สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ register.ati-asco.org  (เมนู: ผู้แนะนำลูกค้า (IBA) >> อบรม+สอบ)
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบตามที่สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด
 3. เข้าเรียนได้ที่ elearning.ati-asco.org (username และ password ดูได้ที่ E-Mail หลังชำระเงินแล้ว)
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมและทดสอบ ที่หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 123

บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้าต้องทำอะไรบ้าง

 1. จัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้
  • กำหนดให้ผู้แนะนำลูกค้ายินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  • สิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้แนะนำลูกค้า
  • รายละเอียดของค่าตอบแทนในการแนะนำลูกค้า
  • ข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการแนะนำลูกค้าของผู้แนะนำลูกค้า
 2. การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แนะนำลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
 3. กำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ผู้แนะนำลูกค้าทำหน้าที่เผยแพร่ ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านสื่อใดๆก็ตาม ให้มีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดในฐานะ การดำเนินงาน หรือการให้บริการของสมาชิก
 4. ควบคุมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
 5. หากพบว่าผู้แนะนำลูกค้าที่แต่งตั้งของบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามที่สมาคมกำหนด ต้องยกเลิกสัญญาและแจ้งสมาคมโดยไม่ชักช้า
 6. ในการแต่งตั้งผู้แนะนำลูกค้า บริษัทต้องจำกัดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมาคมกำหนด
 7. ไม่อนุญาตให้พนักงานที่อาจมีส่วนได้เสียจัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นผู้แนะนำลูกค้า
 8. จัดทำและส่งรายงานให้สมาคม (ถ้ามีการกำหนด)

เนื้อหาที่ปรากฏในหัวข้อผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent) นี้ เป็นเนื้อหาโดยย่อ ซึ่งได้จากการเรียบเรียงจากข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ประกาศของสมาคม จึงมีเนื้อหาที่สั้น กระชับ และอาจไม่มีเนื้อหาบางส่วนตามที่ระบุในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ดังนั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างเป็นทางการ 

TOP