TH EN
banner
home ศูนย์ข้อมูล > บทความ > Electronic Know Your Customer (e-KYC) กับการช่วยลดความยุ่งยากจาก KYC ในปัจจุบัน
Electronic Know Your Customer (e-KYC) กับการช่วยลดความยุ่งยากจาก KYC ในปัจจุบัน

Highlight

  • การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ด้วยวิธีการในปัจจุบัน เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับทั้งสถาบันการเงินและลูกค้า
  • Electronic Know Your Customer (e-KYC) ซึ่งเป็นการนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นตอนการแสดงตน/ระบุตัวตน (Identification) และการตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน (Verification)จึงเป็นทางออกที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก
  • ในต่างประเทศมีรูปแบบที่ต่างกันออกไป โดยหลายประเทศใช้วิธีการ Video Identification/ เทคโนโลยี facial recognition และให้ลูกค้าลงนามด้วย electronic signature
  • สำหรับ e-KYC ในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยยังมีประเด็นที่ต้องหารือในเรื่องวิธีการ/เทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับ และการเข้าถึงฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

           อ่านเนื้อหาฉบับเต็มกด ดาวน์โหลด

TOP