TH EN
banner
home ศูนย์ข้อมูล > บทความ > Depository Receipt (DR) ... อีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
Depository Receipt (DR) ... อีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Highlight

  • ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลายทางไม่ว่าจะเป็นการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงด้วยการออกไปลงทุนด้วยตัวเอง หรือซื้อผ่านตัวกลาง อย่างไรก็ตาม มีอีกทางเลือกหนึ่งที่ในปัจจุบันอาจยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การซื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt: DR)
  • ข้อดีของการลงทุนผ่าน DR อาทิเช่น เพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงทุนได้สะดวกผ่านบัญชีหุ้นที่เปิดกับ บล.ไทย ไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และซื้อขายเปลี่ยนมือเหมือนการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม DR ก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไปอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน หรือความผันผวนของภาวะตลาด
  • ในด้านการซื้อขาย DR ทั่วโลกยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากครึ่งแรกของปี 2562 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขาย DR มากที่สุดสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ NYSE NASDAQ และ LSE
  • ในปัจจุบัน DR ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่สำหรับตลาดทุนไทย ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้หารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับการปรับปรุงอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง และเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้กระบวนการออกและเสนอขาย DR สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อลดภาระให้กับผู้ออก และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มกด ดาวน์โหลด

TOP