TH EN
banner
home ศูนย์ข้อมูล > บทความ > Climate Change กับแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านตลาดทุนไทย
Climate Change กับแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านตลาดทุนไทย

 Highlight

  • ในปี 2564 ไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) โดยไทยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2608
  • กลไกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถทำได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำไปคำนวณคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ประเทศไทยมีการดำเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านโครงการชดเชยคาร์บอน (T-COP) แบบภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ซึ่งความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • หน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาทางสภาพภูมิอากาศ ผ่านเครื่องมือ และเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน  ทางตัวกลางในตลาดทุนนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มาประกอบการตัดสินใจลงทุน ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเองก็ได้ดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนให้บริษัทสมาชิกเห็นความสำคัญต่อ Climate Change ผ่านแนวคิด ESG อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มกด ดาวน์โหลด

TOP