TH EN
banner
ประวัติชมรม ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

รูปแบบ
จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของชมรมซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชมรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555

 

วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสมาชิก
2. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทสมาชิก
4. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากรของบริษัทสมาชิกให้มีศักยภาพในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้มีแนวคิดในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยพัฒนาให้มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจโดยภาพรวม
5. เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ผลการวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิก

 

สมาชิก
สมาชิกชมรมฯได้แก่ บริษัทที่อยู่ในธุรกิจการเงิน อันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 34 บริษัท ประกอบด้วย
 
บริษัทหลักทรัพย์ 33 บริษัท
บริษัทธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 1 บริษัท

 

การบริหารชมรม
ผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็นประธานหรือกรรมการของชมรมฯจะต้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสมาชิก โดยคณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
 

 

TOP