TH EN
banner
home > เกี่ยวกับสมาคม > คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
ประธานกรรมการ / นายกสมาคม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 0-2657-7708, 0-2658-1222 
โทรสาร   : 0-2658-1258
นายชาญชัย กงทองลักษณ์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์
กรรมการ / อุปนายก
กรรมการอำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26
29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 0-2343-9500
โทรสาร   : 0-2670-9184
นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 
จำกัด 130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 2  ชั้น 2,3 และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กทม. 10330
โทรศัพท์  : 0-2841-9000
โทรสาร   : 0-2657-9296
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
กรรมการ 
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์  : 0-2343-9500
โทรสาร    : 0-2670-9184
นายเผดิมภพ สงเคราะห์
นายเผดิมภพ สงเคราะห์
กรรมการ / นายทะเบียน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 0-2696-0000
โทรสาร   : 0-2696-0029
 
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 0-2257-4600
โทรสาร   : 0-2253-0532
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 252/6  อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร1
ชั้น 6,8-11  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : 0-2305-9000
โทรสาร   : 0-2305-9539
นางเบญจวรรณ แวนไดน์
นางเบญจวรรณ แวนไดน์
กรรมการ
กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด  87/2 อาคารซี.อาร์.ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส  ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์  : 0-2694-7999
โทรสาร   : 0-2694-7813
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 0-2658-9500
โทรสาร   : 0-2658-9110
ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์
ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด  87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซันเพลส ชั้น 18 และ 39 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2648-1111
โทรสาร   : 0-2648-1000
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  : 0-2264-0909
โทรสาร   : 0-2661-8505-6
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120.
โทรศัพท์  : 0-2638-5000
โทรสาร : 0-2287-6001
นายยุทธ วรฉัตรธาร
นายยุทธ วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศสแอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 0-2658-6300 
โทรสาร   : 0-2658-6855
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 0-2670-9100
โทรสาร   : 0-2286-9000
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14,18 
และชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 0-2217-8888,
0-2217-9595 
โทรสาร : 0-2216-9261
นายโยธิน อารี
นายโยธิน อารี
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอม
เพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  : 0-2264-0909
โทรสาร   : 0-2661-8505-6
TOP