TH EN
banner
home > หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน > คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ
รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ

 
1. คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
2. คุณภูมิใจ ขำภโต รองประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
3. คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการและเหรัญญิกชมรมวาณิชธนกิจ
4. คุณพัชร เนตรสุวรรณ กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
5. คุณชวลิต จินดาวณิค ธ. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน)
6. คุณรุทร เชาวนะกวี บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
7. รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง / ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
8. ผู้บริหารหรือผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ผู้บริหารหรือผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
10. คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ เลขาธิการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 

TOP