TH EN
banner

ตารางการอบรมหลักสูตร Refresher Course
 

วิชา

จำนวน

ชั่วโมง

การอบรม / สัมมนา

จำนวนชั่วโมง

ที่นับเป็นการอบรม

เพื่อทบทวนและ

เพิ่มพูนความรู้ฯ

กำหนด

การอบรม / สัมมนา

1. การอบรมเรื่อง “ระบบการควบคุมภายใน สำหรับบริษัท IPO” 3 3

วันรับสมัคร

บัดนี้ - 25 พ.ค. 61

วันอบรม

7 มิ.ย. 61 

(13.30-17.00 น.)

ใบสมัคร / กำหนดการอบรม /  วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่อบรม

2. การอบรมเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ”

(รับสมัครจำกัดเพียง 50 ท่าน/รอบ โดยจะแจ้งกำหนดการจัดอบรมรอบครั้งต่อไปให้ทราบภายหลัง)

3 3

 

ที่นั่งเต็มแล้ว

วันอบรม

16 ก.ค. 61 

(13.30-17.00 น.)

ใบสมัคร / กำหนดการอบรม /  วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่อบรม
3. การอบรมเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี” 3 3

วันรับสมัคร

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61

วันอบรม

29 ส.ค. 61 

(13.30-17.00 น.)

ใบสมัคร / กำหนดการอบรม /  วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่อบรม

4. การรับชมเทปบันทึกภาพการอบรมวิชาบังคับเรื่อง “แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่”

(เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมวิชาบังคับฯ เท่านั้น)

3 3

วันรับสมัคร

บัดนี้ - 11 พ.ค. 61

วันรับชมเทป

- รอบที่ 1 : 22 พ.ค. 61 

(13.30-17.00 น.)

- รอบที่ 2 : 21 มิ.ย. 61

(13.30-17.00 น.)

ประกาศกำหนดวิชาบังคับ /  ใบสมัคร / วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

สถานที่รับชมเทป : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

5. การรับชมเทปบันทึกภาพการอบรมวิชาบังคับเรื่อง “ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO

(เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมวิชาบังคับฯ เท่านั้น)

3 3 รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการ
ประกาศกำหนดวิชาบังคับ / กำหนดการ / ใบสมัคร / วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / แผนที่สถานที่รับชมเทป

 

ตารางการอบรม/ทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน

 

การอบรม / ทดสอบ วันรับสมัคร วันอบรม / ทดสอบ

การอบรม

ครั้งที่ 1/2561

 

23 - 27 เมษายน 2561 

 

17 - 18, 24 - 25, 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561

ตารางอบรม

ครั้งที่ 2/2561 20 - 24 สิงหาคม 2561

13 - 14, 20 - 21, 27 - 28 กันยายน 2561

กำหนดการทดสอบ

การทดสอบ

ครั้งที่ 1/2561

 

23 - 27 เมษายน 2561

 

13 - 15 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 2/2561 20 - 24 สิงหาคม 2561 10 - 12 ตุลาคม 2561

การอบรม/ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ใบสมัครอบรม / ใบสมัครทดสอบ / กำหนดการอบรมและทดสอบวิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่อบรมและทดสอบ

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

ใบสมัครทดสอบ / กำหนดการทดสอบ /  วิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่ทดสอบ

TOP