TH EN
banner

ตารางการอบรมหลักสูตร Refresher Course
 

วิชา

จำนวน

ชั่วโมง

การอบรม / สัมมนา

จำนวนชั่วโมง

ที่นับเป็นการอบรม

เพื่อทบทวนและ

เพิ่มพูนความรู้ฯ

กำหนด

การอบรม / สัมมนา

1. การสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีใหม่”

3 3

วันรับสมัคร

6 - 15 พ.ย. 62

(เฉพาะบุคลากรของบริษัทสมาชิกชมรมฯ)

11 - 15 พ.ย. 62

(สำหรับบุคคลทั่วไป)

วันสัมมนา

26 .ย. 62

เวลา 13.30 - 17.00 น.

 

ใบสมัคร / กำหนดการ / วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่สัมมนา

2. การรับชมเทปบันทึกภาพการอบรมวิชาบังคับเรื่อง “ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO”

(สำหรับผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่ยังมิได้อบรมวิชาบังคับเท่านั้น)

3 3

    กำหนดการรับสมัครและรอบรับชมเทป

ใบสมัคร / กำหนดการรับชมเทป /  วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่สัมมนา

 

ตารางการอบรม/ทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน

 

การอบรม / ทดสอบ วันรับสมัคร วันอบรม / ทดสอบ

การอบรม

ครั้งที่ 1/2562

 

6 - 10 พฤษภาคม 2562

 

16 - 17, 23 - 24, 30 - 31 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 2/2562 19 - 23 สิงหาคม 2562

12 - 13, 19 - 20, 26 - 27 กันยายน 2562

 

การทดสอบ

ครั้งที่ 1/2562

 

6 - 10 พฤษภาคม 2562

 

12 - 14 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 2/2562 19 - 23 สิงหาคม 2562

9 - 11 ตุลาคม 2562

การอบรม/ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ใบสมัครอบรม / ใบสมัครทดสอบ / กำหนดการอบรมและทดสอบวิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่อบรมและทดสอบ

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

ใบสมัครทดสอบ / กำหนดการทดสอบ /  วิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่ทดสอบ

TOP