TH EN
banner

ตารางการอบรมหลักสูตร Refresher Course
 

วิชา

จำนวน

ชั่วโมง

การอบรม / สัมมนา

จำนวนชั่วโมง

ที่นับเป็นการอบรม

เพื่อทบทวนและ

เพิ่มพูนความรู้ฯ

กำหนด

การอบรม / สัมมนา

1. การอบรมวิชาบังคับเรื่อง “แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่” 3 3

วันรับสมัคร

22 - 26 ม.ค. 61

วันสัมมนา

รอบที่ 1 : วันที่ 6 ก.พ. 61 

รอบที่ 2 : วันที่ 15 ก.พ. 61

เวลา 13.30-17.00 น.

ประกาศใบสมัคร / กำหนดการ / วิธีสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / แผนที่สถานที่สัมมนา

 

ตารางการอบรม/ทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน

 

การอบรม / ทดสอบ วันรับสมัคร วันอบรม / ทดสอบ

การอบรม

ครั้งที่ 1/2560

 

17-28 เมษายน 2560

 

11-12, 18-19 และ 25-26 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 2/2560 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 14-15, 21-22 และ 28-29 กันยายน 2560

การทดสอบ

ครั้งที่ 1/2560

 

17-28 เมษายน 2560

 

7-9 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 2/2560 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 18-20 ตุลาคม 2560

การอบรม/ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ใบสมัครอบรม / ใบสมัครทดสอบ / กำหนดการอบรมกำหนดการทดสอบ / วิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่อบรมและทดสอบ (โรงเเรมวินเซอร์ สวีทส์)

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

ใบสมัครทดสอบ / กำหนดการทดสอบ /  วิธีการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม / เเผนที่สถานที่ทดสอบ (ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงเเรมวินเซอร์ สวีทส์)

TOP