TH EN
banner
home > ข่าวสารและกิจกรรม > แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล
แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล
17 Dec 2015

          สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความโปร่งใสยุติธรรม พร้อมด้วยจรรยาบรรณของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือ และเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

          ธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานที่สำคัญของตลาดทุน ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อองค์กร ตัวเลขของผลประกอบการที่ดี และธรรมาภิบาลที่ดีไม่ใช่ทางเลือก แต่ต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กัน องค์กรนั้นจึงจะสมบูรณ์

          การสร้างวัฒนธรรมการลงทุนที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสังคมมองข้ามความสำคัญและไม่สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

          ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในฐานะองค์กรของผุู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนไทย ขอแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการกระทำที่เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและเกิดความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย

 

                                      ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558

 

ดูแถลงการณ์ฉบับเต็ม

new inner
TOP