TH EN
banner
home > ข่าวสารและกิจกรรม > ประกาศ เรื่อง การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์
ประกาศ เรื่อง การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์
22 Mar 2020

ประกาศ

เรื่อง การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์

---------------------------------------------------

ตามที่ ได้มีประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปิดสถานที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศ นั้น

ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ยังเป็นไปตามปกติ หากในกรณีบริษัทหลักทรัพย์ใดมีที่ทำการหรือสาขาอยู่ในสถานที่ที่ถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราวและไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทางผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์
ที่ให้บริการได้ที่ที่ทำการหรือสาขาอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งให้กับลูกค้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563

new inner
back
news 29 Jan 2016 การนำกระบวนการดิจิตัลมาใช้กับลูกค้าของบริษัทสมาชิก news 17 Dec 2015 แถลงการณ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง หลักธรรมาภิบาล news 12 Jan 2021 สมาคมเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 18 Nov 2020 สมาคมจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent – IBA) news 27 May 2020 Press release เกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า news 22 Mar 2020 ประกาศ เรื่อง การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ news 21 Jan 2019 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานใหญ่แห่งปี Investment Expo 2019 วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) news 03 Dec 2018 ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้า
TOP